In opdracht

AR-TUR organiseert activiteiten op maat. We verlenen advies op vlak van architectuur, stedelijkheid en landschap en het beleid daaromtrent. Per aanvraag zoeken we de juiste vorm en zetten we ons netwerk in om de juiste personen en organisaties te betrekken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Verkennend onderzoek

We staan in voor verkennend onderzoek, haalbaarheidsstudies en cocreatieve labs. Je krijgt op korte termijn inzichten over oplossingsrichtingen voor ruimtelijke opgaven. We brengen diverse actoren rond de tafel, gaan samen op plaatsbezoek, op excursie langs inspirerende voorbeelden en in gesprek over toekomstscenario’s. Het eindrapport is de aanzet tot nieuw beleid, dient als discussiedocument, of vormt de projectdefinitie voor een architectuuropgave.

Projectbegeleiding en advies

We bieden projectbegeleiding en advies bij de organisatie van architectuurwedstrijden en-opdrachten en inhoudelijke expertise bij het uitschrijven van overheidsaanbestedingen voor ontwerpopdrachten.

Activiteiten

We organiseren rondleidingen, excursies, workshops, debatten en studiedagen over diverse thema’s rond architectuur, stedelijkheid en landschap en ruimtelijk beleid.

Voorbeeldproject:
Opmaak dorpontwikkelingskader

Wortel bewaarde tot op heden grotendeels zijn nog dorpse karakter. Nu staat het dorp voor een aantal uitdagingen, onder meer op het vlak van voorzieningen voor de bewoners en op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen. Stad Hoogstraten gaat daarom samen met bewoners en deskundigen op zoek naar een ontwikkelingskader voor de dorpskern. Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR begeleidt dit traject in opdracht van de Stad Hoogstraten vanaf december 2019.

Voorbeeldproject:
Ontwerpers selectie Retie

Gemeente Retie vroeg AR-TUR om als regisseur het selectietraject te begeleiden voor de ontwerpopgave bij de wandeling ‘Boeren langs de grote Gracht’. In een werksessie met alle betrokkenen formuleerden we een gedragen projectvraag. We stippelden het selectieproces uit met een Open Call, eerste selectieronde en uiteindelijke selectie. Ook namen we deel aan de jury’s.

Voorbeeldproject:
Ondersteuning ontwerpers selectie Kalmthout

AR-TUR begeleidde de gemeente Kalmthout bij een ontwerpersselectie voor een nieuw gemeentehuis, door de selectie- en gunningsvergaderingen voor te zitten en als extern deskundige op te treden.

Voorbeeldproject:
GeWOONtebreker

GeWOONtebreker zoekt naar het wonen van de toekomst. In 2017 startte de Provincie Antwerpen vier piloottrajecten. AR-TUR werkte mee aan het traject in Westerlo. We gaven onder meer invulling aan een workshop Nulmeting met zorgprofessionals, woonactoren en betrokkenen van de gemeente, waarin we de huidige woon- en zorgsituatie in kaart brachten. In een scenarioworkshop visualiseerden we ruimtelijke scenario’s van zorg en wonen in de gemeente, vanuit ieders expertise en ervaring.

Voorbeeldproject:
Pastorie Oosthoven

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Bosgroep Kempen Noord verhuizen naar de voormalige pastorie in Oosthoven. AR-TUR begeleidde de organisaties bij het uitwerken van een goede opdrachtdefinitie en de architectenselectie. In een werksessie met medewerkers van beide organisaties stelden we de opdracht scherp. We schreven het bestek voor de selectieprocedure en adviseerde bij de selectie.

Meer weten?

Neem contact op